You are currently viewing Com reduir els costos per multes amb l’externalització del transport?

Com reduir els costos per multes amb l’externalització del transport?

El sector del transport és un col·lectiu, que per les seves característiques, habitualment rep sancions administratives. Sancions que, posteriorment, es tradueixen en un cost econòmic per a l’empresa i/o el/la conductor@. Aquestes sancions seran de major o menor envergadura segons la mena de situació de què es tracti.D’on sorgeixen les sancions administratives


Les sancions administratives solen donar-se sovint per incompliment de la normativa aplicable.

Aquesta normativa queda tota ella recollida principalment en la LOTT (Llei d’Ordenació de Transports Terrestres); i, el ROTT (Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres) el qual desenvolupa aquesta Llei.

La LOTT va entrar en vigor en 1987, i va ser modificada posteriorment. El ROTT es va aprovar per primera vegada en 1990 i, també, ha sofert diferents modificacions al llarg del temps.Quins són els tipus de sancions més habitualsLes conductes que amb major freqüència s’estan sancionant en el sector del transport són les següents:

  • Sobrepassar els temps de conducció: Sancions amb diferent quantia depenent de la seva gravetat (lleus, greus o molt greus).
  • Per detectar-se una falta de dades en el tacògraf.
  • No acreditar la relació laboral del conductor amb l’empresa: Apareix la sanció econòmica quan no es porta a bord del vehicle el contracte de treball degudament segellat, fent constar la data d’inici i fi o en el seu cas, el caràcter indefinit.
  • Conductor sense certificat d’aptitud professional en vigor: Quan un conductor realitza el transport -públic o privat- mancant del certificat d’aptitud professional o de la targeta de qualificació (CAP) en vigor, sorgeix una infracció qualificada com a greu.
  • Pes excessiu: Aquestes sancions es classificaran en lleus, greus o molt greu, segons la mena de vehicle i el percentatge d’excés de càrrega per eix o sobre la massa màxima total.
  • Excés de velocitat: Quan no es respecten les limitacions de velocitat, segons vehicle i tipus de via. A part de la sanció econòmica pot portar associat, segons la seva gravetat, la pèrdua de punts.


Quanties de les infraccionsLa quantificació de les infraccions pot oscil·lar considerablement de les unes a les altres.

L’import final dependrà de la qualificació de la sanció com a lleu, greu o molt greu. A tall d’exemple d’aquestes quanties, quan la infracció es refereix a una falta relacionada amb els Temps de Conducciói y Descans:

Molt greusSancions des de 2.001 fins a 6.000 €
GreusSancions des de 401 fins a 2.000 €
LleusSancions des de 200 fins a 400 €
Font: LOTT – Inspecció i Seguretat en el Transport

La UE i les sancions en el sector del transportFins aquí hem tractat la realitat espanyola, però què ocorre en el transport internacional?

A la Unió Europea, la situació quant a les sancions varia enormement d’un estat membre a un altre. És a dir, existeixen diferències considerables en la quantia dels imports de les multes.

Per exemple, davant un incompliment relacionat amb els períodes de conducció i descans, en un país membre podria suposar una multa d’uns 140 €. En canvi, en un altre país, una multa per la mateixa infracció podria arribar a ascendir fins als 4.600 €.

Quan es realitza transport internacional, no sembla raonable que diferents països europeus sancionin per les mateixes infraccions de manera diferent.


El Parlament Europeu està tenint en consideració aquesta situació. A futur és possible que s’arribi a aconseguir una harmonització respecte a les sancions en el sector del transport per carretera.Com afecten la teva empresa les sancionsEn moltes situacions, és l’empresa transportista la que respon directament enfront de cada sanció.

A més, algunes sancions porten aparellada la immobilització del vehicle i, per descomptat, el desprestigi conseqüent de l’empresa gestora del transport.

Solament en algunes ocasions, com per exemple, referent a la manipulació del tacògraf, podria aparèixer també algun tipus de responsabilitat del conductor. En aquest últim cas, el conductor rebria també una multa i pèrdua de punts.

Se suposa que, tot conductor que es preï com a professional, ha de complir amb la normativa en vigor, ja es tracti d’hores de descans o amb el tacògraf digital, normes de trànsit, etc. Però la realitat, a vegades, és ben diferent.L’externalització del transport, una solució per a evitar sancionsQuan com a empresa es pren la decisió d’externalitzar, tot o part de l’activitat de transport, això redunda directament en una reducció de les sancions.

Això és així atès que, una bona part de la responsabilitat, recau sobre l’empresa en la qual s’externalitza. I, també, perquè aquesta empresa aportarà segurament una solució de gestió de flotes. Aquesta solució sol automatitzar processos i contribuir a evitar errors humans. És a dir, garanteix que els seus conductors compleixen amb una política de conducció responsable.

Aquestes són algunes de les millors maneres de complir la normativa i, demostrar que s’està complint, davant l’autoritat competent quan se’ns requereix.Un partner d’èxit: La teva empresa d’externalització de transportUn partner extern de distribució, no sols es dedicarà a transportar les teves mercaderies d’un punt a un altre, sinó que també t’assessorarà en tot allò rellevant del negoci de transport que et pugui afectar.

Per això, al mateix temps que el teu partner t’ajuda a reduir costos, contribueix al fet que incrementis la productivitat. Estaràs delegant tasques logístiques, infraestructura, personal i moltes altres despeses (assegurances, energètics, de manteniment, etc.) en una companyia especialitzada.


És habitual que petits, mitjans i grans negocis contractin els serveis a una empresa dedicada en exclusiva al transport.


L’externalització del transport és una realitat que cada vegada cobra més rellevància en tot tipus d’empreses.

En un pròxim article d’aquest Blog, continuarem parlant de l’externalització del servei de transport i dels seus múltiples beneficis.

Deixa un comentari